Výpočet čisté mzdy v roce 2017

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců. Mzdová kalkulačka vám jednoduše vypočítá vaši čistou mzdu. Stačí zadat hrubou mzdu, počet dětí a další detaily a obratem se dozvíte svou konkrétní čistou mzdu, na kterou máte nárok.

Stáhněte si naší aplikaci finančních kalkulaček

Nyní na Google Play Stáhnout v App Store
Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Popis výpočtu čisté mzdy

Popis výpočtu čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy

Mzda či plat je odměnou zaměstnanců v pracovním poměru. Zatímco mzda je peněžitým plněním od zaměstnavatele soukromém sektoru, plat je peněžitým plněním v případě, že zaměstnavatelem je například stát, územní samosprávný celek, školská právnická osoba apod. Plat se tedy vyplácí především státním zaměstnancům.

Mzda bývá rozdělena na pevnou složku, která je vyplácena paušálně a na pohyblivou, která závisí na odvedeném výkonu či druhu pracovní činnosti. Pohyblivá složka mzdy obsahuje například příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky náleží zaměstnancům například za práci přesčas, za práci ve svátek, v noci, o víkendech nebo za práci ve ztíženém prostředí. Osobní ohodnocení je dlouhodobějším znakem kvality práce zaměstnance. Prémie nebývají vypláceny pravidelně každý měsíc a slouží především pro zvýšení motivace. Odměny se pak vyplácejí většinou jednorázově, například v souvislosti s hodnocením kvality práce zaměstnance na konci roku.

Superhrubá mzda

Od roku 2008 se odměny zaměstnanců počítají pomocí konceptu superhrubé mzdy, což v praxi znamená zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této částky se pak počítá samotná daň.

Výpočet čisté mzdy

  1. Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.
  2. Dále pak k hrubé mzdě přičítáme 9 % ve formě zdravotního a 25 % ve formě sociálního pojištění (= superhrubá mzda), které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel.
  3. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.
  4. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:
Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 13 404 Kč (1117 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P  26 808 Kč (měsíčně 2234 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P  38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P  48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)
Sleva za umístění dítěte maximálně 11 000 Kč 

Poznámky:

  • sleva na vyživovaného manžela při jeho příjmech do 68 000 Kč
  • Sleva za umístění dítěte za rok 2017 činí maximálně 11 000 Kč – více o slevě viz FAQ

Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, kterou měsíčně odvádí finančnímu úřadu za pracovníka zaměstnavatel (zaměstnavatel je v tomto případě plátce, ne poplatník).

5. Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého. 

6. Nakonec hrubou mzdu pak snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?


Hrubá mzda: 30 000 Kč
+ 25 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 500 Kč
+ 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 700 Kč
Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy na daň: 40 200 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % ze 40 200 Kč): 6 030 Kč
- daňová sleva na poplatníka: 2 070 Kč
- daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1 117 Kč
- daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
Záloha na daň po odečtení slev: 1 226 Kč


Hrubá mzda: 30 000 Kč
- 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 30 000 Kč): 1 950 Kč
- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 30 000 Kč): 1 350 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 30 000 – 1226 – 1950 – 1350 = 25 474 Kč

 

Solidární přirážka

Od prvního ledna 2013 vešel v platnost tzv. daňový balíček. Jedním z jeho důsledků je i zavedení solidární přirážky. Ta měla původně platit pouze pro roky 2013 – 2015, nová vláda ji ale ponechala v platnosti i nadále jako trvalou progresi daně z příjmů fyzických osob.

V praxi to znamená, že pokud měsíční příjmy poplatníka přesáhnou čtyřnásobek průměrné mzdy (tedy 4 x 28 232 Kč = 112 928 Kč), bude se na ně aplikovat kromě standardní sazby daně z příjmů fyzických osob ještě 7% daňové pásmo navíc. Přesněji řečeno solidární zvýšení daně bude platit pro rozdíl mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a 4násobkem průměrné mzdy.

Hranice 112 928 Kč je platná pro rok 2017 a na příjmy zaměstnanců, kteří platí daň zálohově, se aplikuje již v daném roce. Pro poplatníky, kteří daň platí při odevzdání daňového přiznání, (tedy buď do konce března, nebo do konce června - pokud využívají služeb daňového poradce), je aktuální hranice příjmů ve výši 108 024 Kč, která platila pro rok 2016. Hranice 112 928 Kč se na ně bude vztahovat až v dalším roce, při odevzdání daňového přiznání za rok 2017.

Od roku 2015 nově v souvislosti se solidární přirážkou odpadá povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší pouze záloha na daň z příjmů, ale nedojde k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění. Oddychnout si tedy mohou zaměstnanci, kteří například díky vyšším prémiím překročili v některých měsících limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů, ale za celý rok tak vysoký základ daně neměli a jejich roční příjem tedy nepřesáhl hranici 48násobku průměrné mzdy (1 355 136 Kč – platí pro rok 2017).

Postup výpočtu zálohy na daň se solidární přirážkou si opět ukážeme na příkladu.

Příklad výpočtu zálohy na daň se solidární přirážkou

Paní Nováková pobírá v roce 2017 mzdu 140 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele má podepsané Prohlášení k dani, uplatňuje ale pouze slevu na poplatníka.

Hrubá mzda: 140 000 Kč
+ pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem 25 %: 35 000 Kč
+ pojistné na zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 9 %: 12 600 Kč
Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy: 187 600 Kč
Částka pro výpočet solidárního zvýšení zálohy: 140 000 – 112 928 = 27 072 Kč

Záloha na daň 15 %: 28 140 Kč
+ solidární zvýšení zálohy (7 % z 27 072 Kč) = 1 895,04 Kč
Záloha na daň celkem 28 140 + 1 895,04 = 30 035,04 Kč
Záloha na daň zaokrouhlená na celé Kč: 30 036 Kč
- sleva na poplatníka: 2070 Kč
Skutečně sražená záloha na daň po odečtení slev: 30 036 - 2070 = 27 966 Kč