Výpočet čisté mzdy v roce 2021

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců dle daňového balíčku pro rok 2021 schváleného Senátem PČR a Poslaneckou sněmovnou dne 22.12.2020.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Popis výpočtu čisté mzdy

Popis výpočtu čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy

Mzda či plat je odměnou zaměstnanců v pracovním poměru. Zatímco mzda je peněžitým plněním od zaměstnavatele soukromém sektoru, plat je peněžitým plněním v případě, že zaměstnavatelem je například stát, územní samosprávný celek, školská právnická osoba apod. Plat se tedy vyplácí především státním zaměstnancům.

Mzda bývá rozdělena na pevnou složku, která je vyplácena paušálně a na pohyblivou, která závisí na odvedeném výkonu či druhu pracovní činnosti. Pohyblivá složka mzdy obsahuje například příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky náleží zaměstnancům například za práci přesčas, za práci ve svátek, v noci, o víkendech nebo za práci ve ztíženém prostředí. Osobní ohodnocení je dlouhodobějším znakem kvality práce zaměstnance. Prémie nebývají vypláceny pravidelně každý měsíc a slouží především pro zvýšení motivace. Odměny se pak vyplácejí většinou jednorázově, například v souvislosti s hodnocením kvality práce zaměstnance na konci roku.

Výpočet čisté mzdy

Dříve do výpočtu čisté mzdy vstupoval koncept superhrubé mzdy, který pro účely výpočtu daně z příjmů navýšil hrubou mzdu o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této částky se pak odvozovala daň. Tato pravidla však platila jen do konce roku 2020. Od roku 2021 se superhrubá mzda ruší a daň se bude počítat opět jen z hrubé mzdy (stane se základem daně) při zachování 15% daňové sazby. Pro příjmy, které ročně přesáhnou 48násobek průměrné mzdy (měsíčně 4násobek průměrné mzdy), se zavádí 23% daňové pásmo, které nahradí solidární přirážku, ale vztáhne se i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy.

Protože změny nestihnou vejít v účinnost k začátku roku, ale s největší pravděpodobností od února 2021, budou se zaměstnancům počítat výplaty na začátku roku ještě se superhrubou mzdou. Poté začnou platit nová pravidla - se zpětnou platností od počátku roku. To, co zaměstnanci zaplatí na dani v lednu navíc kvůli superhrubé mzdě, jim zaměstnavatel vrátí při ročním zúčtování daně za rok 2021. Ostatní poplatníci (nebo zaměstnanci podávající daňové přiznání) si budou moci v roce 2021 vybrat, zda chtějí danit podle původních, nebo nových pravidel.

 

 1. Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.

 2. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.

 3. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:

Sleva na poplatníka

27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. Stupně

5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Daňové zvýhodnění na první dítě

15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na druhé dítě

19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě

24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)

Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 

30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)

Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 

38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)

Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 

48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)

Sleva za umístění dítěte

maximálně 15 200 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET)

5 000 Kč za rok (jednorázově)

Poznámky:

 • sleva na vyživovaného manžela při jeho příjmech do 68 000 Kč

 • připomínáme, že v souvislosti s uplatněním slevy za invalidní důchod a slevy na držitele ZTP/P se změnil rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu. Nárok na slevu vzniká už v okamžiku přiznání průkazu a nikoli až v okamžiku jeho vydání (platí i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P)

 • sleva za umístění dítěte za rok 2020 činí maximálně 14 600 Kč – více o slevě viz FAQ

Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, jejíž poukázání finančnímu úřadu za pracovníka zajišťuje zaměstnavatel (zaměstnavatel je v tomto případě plátce, zaměstnanec je poplatník).

5. Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého (transfer odvodů opět zajišťuje zaměstnavatel). 

6. Nakonec hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

Sleva na vyživovanou manželku a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednorázově po skončení zdaňovacího období. Stejně tak je možné po skončení roku snížit daňový základ o odčitatelné položky a nezdanitelné části daně za: 

 • bezúplatná plnění (dary)

 • platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření

 • platby na životní pojištění

 • zaplacené úroky z hypotečního úvěru na bydlení

 • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání

 • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

Tyto položky za vás uplatní zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daní. Za tímto účelem je nutné, abyste do 15. února od účtárny dodali všechny podklady potvrzující nárok na slevy a odčitatelné položky. Pokud to nestihnete nebo nemůžete požádat o zúčtování daní, uplatňujete výše zmíněné položky sami v daňovém přiznání. (Podrobnosti o daňovém přiznání najdete v sekci Kalkulačka OSVČ a přidružených Nejčastějších otázkách.)

Pro úplnost dodáváme, že pojistné placené zaměstnavatelem činí 24,8 % u sociálního pojištění (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 9 % u zdravotního pojištění. Obojí se počítá z hrubé mzdy.

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 35 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?

 

Hrubá mzda: 35 000 Kč

Pojistné placené zaměstnavatelem:

24,8 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 8680 Kč

9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 3150 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % z 35 000 Kč): 5250 Kč

- daňová sleva na poplatníka: 2320 Kč

- daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1267 Kč

- daňové zvýhodnění na druhé dítě 1617 Kč

Záloha na daň po odečtení slev: 246 Kč

 

Hrubá mzda: 35 000 Kč

- 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 35 000 Kč): 2275 Kč

- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 35 000 Kč): 1575 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 35 000 – 246 – 2275 – 1575 = 30 904 Kč

Druhé daňové pásmo pro vyšší příjmy

Během roku 2021 (s největší pravděpodobností od února) dojde spolu se zrušením superhrubé mzdy i ke zrušení tzv. solidární přirážky. Bude nahrazena druhým daňovým pásmem ve výši 23 %, které se vztáhne na stejně vysoké příjmy. Tedy ty, které za rok přesáhnou hranici 48násobku průměrné mzdy nebo za měsíc hranici 4násobku průměrné mzdy. Pro rok 2021 jde o roční příjmy ve výši 1 701 168 Kč, resp. měsíční příjmy ve výši 141 764 Kč.

Pokud tedy příjmy poplatníka přesáhnou zmíněnou hranici, bude se na ně aplikovat 23% daňové pásmo.

Postup výpočtu zálohy na daň při aplikaci vyššího daňového pásma si opět ukážeme na příkladu.

Příklad výpočtu zálohy na daň s druhou daňovou sazbou

Paní Nováková pobírá v roce 2021 mzdu 150 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele má podepsané Prohlášení k dani, uplatňuje ale pouze slevu na poplatníka.

Hrubá mzda: 150 000 Kč

150 000 - 141 764 = 8236 Kč

141 764 Kč x 15 %= 21 264,6 Kč 

8236 Kč x 23 % = 1894,28 Kč

 

Daň celkem 21 264,6 Kč + 1894,28 Kč = 23 158,88 Kč = 23 159 Kč - 2320 (měsíční výše daň. slevy na poplatníka) = 20 839 Kč

 

Na tomto místě ještě upozorňujeme, že výpočet čisté mzdy u vysokých příjmů ovlivňuje také limit pro maximální platbu sociálního pojištění - tzv. maximální vyměřovací základ (odvody na zdravotní pojištění zastropované nejsou), který odpovídá právě 48násobku průměrné mzdy. Tento strop se u sociálního pojištění uplatňuje ale až po dosažení roční hranice příjmů (pro rok 2021 jde o částku 1 701 168 Kč), nepřepočítává se na měsíční částku. Proto bude jiná úroveň čisté mzdy u zaměstnanců s vysokými příjmy před dosažením maximálního vyměřovacího základu a jiná po jeho dosažení.