Výpočet čisté mzdy v roce 2019

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců. Mzdová kalkulačka vám jednoduše vypočítá vaši čistou mzdu. Stačí zadat hrubou mzdu, počet dětí a další detaily a obratem se dozvíte svou konkrétní čistou mzdu, na kterou máte nárok.

Stáhněte si naši aplikaci finančních kalkulaček

Nyní na Google Play Stáhnout v App Store
Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda Popis výpočtu čisté mzdy

Popis výpočtu čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy

Mzda či plat je odměnou zaměstnanců v pracovním poměru. Zatímco mzda je peněžitým plněním od zaměstnavatele soukromém sektoru, plat je peněžitým plněním v případě, že zaměstnavatelem je například stát, územní samosprávný celek, školská právnická osoba apod. Plat se tedy vyplácí především státním zaměstnancům.

Mzda bývá rozdělena na pevnou složku, která je vyplácena paušálně a na pohyblivou, která závisí na odvedeném výkonu či druhu pracovní činnosti. Pohyblivá složka mzdy obsahuje například příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky náleží zaměstnancům například za práci přesčas, za práci ve svátek, v noci, o víkendech nebo za práci ve ztíženém prostředí. Osobní ohodnocení je dlouhodobějším znakem kvality práce zaměstnance. Prémie nebývají vypláceny pravidelně každý měsíc a slouží především pro zvýšení motivace. Odměny se pak vyplácejí většinou jednorázově, například v souvislosti s hodnocením kvality práce zaměstnance na konci roku.

Superhrubá mzda

Odměny zaměstnanců se počítají pomocí konceptu superhrubé mzdy, což v praxi znamená zvýšení hrubé mzdy o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této částky se pak počítá samotná daň.

 

Výpočet čisté mzdy

  1. Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.
  2. Dále pak k hrubé mzdě přičítáme 9 % ve formě zdravotního a 24,8 % ve formě sociálního pojištění (= superhrubá mzda ve výši 133,8 %), které za pracovníka odvádí jeho zaměstnavatel. Částku zaokrouhlujeme na stovky nahoru.

Dříve se přičítalo za sociální pojištění 25 % (superhrubá mzda tedy dosahovala 134 %), zrušením karenční doby od června 2019 ale došlo ke snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění z 2,3 na 2,1 % placené zaměstnavatelem, takže se dnes se započítává 21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, celkem tedy 24,8 %). 

 

 1. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.
 2. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:
Sleva na poplatníka 24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P 49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 19 404 Kč (1617 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 24 204 Kč (2017 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P  30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P  38 808 Kč (měsíčně 3234 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P  48 408 Kč (měsíčně 4034 Kč)
Sleva za umístění dítěte maximálně 13 350 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva za elektronickou evidenci tržeb (EET) 5 000 Kč za rok (jednorázově)

Poznámky:

 • sleva na vyživovaného manžela při jeho příjmech do 68 000 Kč
 • připomínáme, že v souvislosti s uplatněním slevy za invalidní důchod a slevy na držitele ZTP/P se změnil rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu. Nárok na slevu vzniká už v okamžiku přiznání průkazu a nikoli až v okamžiku jeho vydání (platí i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P)
 • sleva za umístění dítěte za rok 2018 činí maximálně 12 200 Kč – více o slevě viz FAQ

Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, kterou měsíčně odvádí finančnímu úřadu za pracovníka zaměstnavatel (zaměstnavatel je v tomto případě plátce, ne poplatník).

5. Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy) a zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého. 

6. Nakonec hrubou mzdu pak snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

Sleva na vyživovanou manželku a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednorázově po skončení zdaňovacího období. Stejně tak je možné po skončení roku snížit daňový základ o odčitatelné položky a nezdanitelné části daně za: 

 • bezúplatná plnění (dary)
 • platby na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření
 • platby na životní pojištění
 • zaplacené úroky z úvěru na bydlení
 • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání
 • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci

Buď tyto položky za vás uplatní zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daní. Pak je nutné, abyste do 15. února od účtárny dodali všechny podklady potvrzující nárok na slevy a odčitatelné položky. Pokud to nestihnete nebo nemůžete požádat o zúčtování daní, uplatňujete výše zmíněné položky sami v daňovém přiznání. (Podrobnosti o daňovém přiznání najdete v sekci Kalkulačka OSVČ a přidružených Nejčastějších otázkách.)

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 30 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?


Hrubá mzda: 30 000 Kč
+ 24,8 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 7 440 Kč
+ 9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 2 700 Kč
Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy na daň: 40 140 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % ze 40 140 Kč): 6 021 Kč
- daňová sleva na poplatníka: 2 070 Kč
- daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1 267 Kč
- daňové zvýhodnění na druhé dítě 1 617 Kč
Záloha na daň po odečtení slev: 1 067 Kč


Hrubá mzda: 30 000 Kč
- 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 30 000 Kč): 1 950 Kč
- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 30 000 Kč): 1 350 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy na daň a pojistného: 30 000 – 1067 – 1950 – 1350 = 25 633 Kč

 

Solidární přirážka

Od prvního ledna 2013 vešel v platnost tzv. daňový balíček. Jedním z jeho důsledků je i zavedení solidární přirážky. Ta měla původně platit pouze pro roky 2013 – 2015, nová vláda ji ale ponechala v platnosti i nadále jako trvalou progresi daně z příjmů fyzických osob.

V praxi to znamená, že pokud měsíční příjmy poplatníka přesáhnou čtyřnásobek průměrné mzdy (tedy 4 x 32 699 Kč = 130 796 Kč), bude se na ně aplikovat kromě standardní sazby daně z příjmů fyzických osob ještě 7% daňové pásmo navíc. Přesněji řečeno solidární zvýšení daně bude platit pro rozdíl mezi příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy na daň a 4násobkem průměrné mzdy.

Hranice 130 796 Kč je platná pro rok 2019 a na příjmy zaměstnanců, kteří platí daň zálohově, se aplikuje již v daném roce. Pro poplatníky, kteří daň platí při odevzdání daňového přiznání, (tedy buď do konce března, nebo do konce června - pokud využívají služeb daňového poradce), je aktuální hranice příjmů ve výši 119 916 Kč, která platila pro rok 2018. Hranice 130 796 Kč se na ně bude vztahovat až v dalším roce, při odevzdání daňového přiznání za rok 2019.

Od roku 2015 nově v souvislosti se solidární přirážkou odpadá povinnost podávat daňové přiznání, pokud se fyzické osobě zvýší pouze záloha na daň z příjmů, ale nedojde k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění. Oddychnout si tedy mohou zaměstnanci, kteří například díky vyšším prémiím překročili v některých měsících limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů, ale za celý rok tak vysoký základ daně neměli a jejich roční příjem tedy nepřesáhl hranici 48násobku průměrné mzdy, částku 1 569 552 Kč – platí pro rok 2019 (pro rok 2018 platila částka 1 438 992 Kč).

Postup výpočtu zálohy na daň se solidární přirážkou si opět ukážeme na příkladu.

Příklad výpočtu zálohy na daň se solidární přirážkou

Paní Nováková pobírá v roce 2019 mzdu 140 000 Kč měsíčně. U zaměstnavatele má podepsané Prohlášení k dani, uplatňuje ale pouze slevu na poplatníka.

Hrubá mzda: 140 000 Kč
+ pojistné na sociální zabezpečení placené zaměstnavatelem 24,8 %: 34 720 Kč
+ pojistné na zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 9 %: 12 600 Kč
Superhrubá mzda a základ daně pro výpočet zálohy: 187 320 Kč = 187 400 Kč (zaokrouhlujeme na stovky nahoru)
Částka pro výpočet solidárního zvýšení zálohy: 140 000 – 130 796 = 9 204 Kč

Záloha na daň 15 %: 28 110 Kč
+ solidární zvýšení zálohy (7 % z 9 204 Kč) = 644,28 Kč
Záloha na daň celkem 28 110 + 644,28 = 28 754,28 Kč
Záloha na daň zaokrouhlená na celé Koruny nahoru: 28 755 Kč
- sleva na poplatníka: 2070 Kč
Skutečně sražená záloha na daň po odečtení slev: 28 755 - 2070 = 26 685 Kč