Výpočet čisté mzdy v roce 2024

Výpočet čisté mzdy zaměstnanců.

Nacházíte se: Výpočet.cz Čistá mzda
 • Kdy je zaměstnanec povinnen podávat daňové přiznání?

  Zaměstnanci musí podat daňové přiznání, mají-li i jiné příjmy (např. z podnikání, kapitálového majetku či pronájmu) nad 20 000 Kč ročně, nepodepsali Prohlášení k dani či nestihli požádat o zúčtování daní. Dále může tato povinnost vzniknout například při souběžném zaměstnání (daň zálohou u více zaměstnavatelů) nebo příjmech ze zahraničí (které nebyly vyňaty ze zdanění).

 • Jak mohou zaměstnavatelé přispívat na stravování?

  Zaměstnavatel svým lidem na stravování může přispívat prostřednictvím závodního stravování, stravenek nebo stravenkovým paušálem. Jedná se o nenárokové benefity, které zaměstnavatel není povinnen vyplácet.

  Jde o příjem zaměstnance, který je osvobozený od daně, pokud během dané směny odpracoval aspoň tři hodiny a nevznikl mu během ní nárok na stravné v rámci cestovních náhrad. Osvobození je limitováno do 70 % horní hranice stravného, které zaměstnavatel může poskytnout při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

 • Kdy mám nárok na daňový bonus?

  V případě, že je daňová sleva na děti vyšší než vaše daň, vyjde záporná hodnota. Jedná se o daňový bonus, na který má nárok jen jeden z rodičů. O jeho vyplacení můžete požádat finanční úřad. Podmínkou je, abyste měli roční příjem ze zaměstnání či podnikání min. ve výši šestinásobku minimální mzdy. Pro měsíční čerpání musíte mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy.

Zobrazit další nejčastější dotazy

Popis výpočtu čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy

Mzda či plat je odměnou zaměstnanců v pracovním poměru. Zatímco mzda je peněžitým plněním od zaměstnavatele soukromém sektoru, plat je peněžitým plněním v případě, že zaměstnavatelem je například stát, územní samosprávný celek, školská právnická osoba apod. Plat se tedy vyplácí především státním zaměstnancům.

Mzda bývá rozdělena na pevnou složku, která je vyplácena paušálně a na pohyblivou, která závisí na odvedeném výkonu či druhu pracovní činnosti. Pohyblivá složka mzdy obsahuje například příplatky, osobní ohodnocení, prémie a odměny. Příplatky náleží zaměstnancům například za práci přesčas, za práci ve svátek, v noci, o víkendech nebo za práci ve ztíženém prostředí. Osobní ohodnocení je dlouhodobějším znakem kvality práce zaměstnance. Prémie nebývají vypláceny pravidelně každý měsíc a slouží především pro zvýšení motivace. Odměny se pak vyplácejí většinou jednorázově, například v souvislosti s hodnocením kvality práce zaměstnance na konci roku.

Výpočet čisté mzdy

Dříve do výpočtu čisté mzdy vstupoval koncept superhrubé mzdy, který pro účely výpočtu daně z příjmů navýšil hrubou mzdu o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této částky se pak odvozovala daň. Tato pravidla však platila jen do konce roku 2020. Od roku 2021 se superhrubá mzda zrušila a daň se počítá opět jen z hrubé mzdy při zachování 15% daňové sazby. Pro příjmy, které ročně přesáhnou 36násobek průměrné mzdy (měsíčně 3násobek průměrné mzdy), bylo zavedeno 23% daňové pásmo, které nahradilo solidární přirážku, ale na rozdíl od ní se vztahuje i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo tzv. ostatní příjmy. Do konce roku 2023 platilo, že 23% daňové pásmo se vztahuje na poplatníky od 4násobku průměrné mzdy - 48násobku průměrné mzdy z hlediska ročních příjmů).

 1. Výpočet čisté mzdy začínáme od hrubé mzdy, do které jsou započítány všechny složky, tedy základní mzda, příplatky, odměny a náhrady, které náleží zaměstnanci za příslušný měsíc.

 2. Z tohoto základu daně vypočítáme 15% daň z příjmu (zaokrouhlujeme na celé koruny nahoru). Výsledná částka je měsíční zálohou na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti před odečtením daňových slev.

 3. Od zálohy na daň odečteme měsíční výši slev na dani. Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec v pracovním poměru, kde má podepsané Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které si je uplatní při podání daňového přiznání. Jsou to:

Sleva na poplatníka 30 840 Kč (měsíčně 2570 Kč)
Sleva na vyživovaného manžela* 24 840 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva na vyživovaného manžela ZTP/P* 49 680 Kč (uplatňuje se ročně)
Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2 520 Kč (měsíčně 210 Kč)
Sleva pro invalidní důchod III. Stupně 5 040 Kč (měsíčně 420 Kč)
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)
Sleva pro studenta* 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč)
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě 27 840 Kč (2320 Kč měsíčně)
Daňové zvýhodnění na dítě s průkazem ZTP/P 30 408 Kč (měsíčně 2534 Kč)
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (měsíčně 3720 Kč)
Daňové zvýhodnění na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (měsíčně 4640 Kč)
Sleva za umístění dítěte* maximálně 17 300 Kč (uplatňuje se ročně)

Poznámky:

* sleva na vyživovanou manželku (i ZTP/P) - od roku 2024 dochází ke změně podmínek viz FAQ

* sleva na studenta - od roku 2024 se daňová sleva ruší, u příjmů za rok 2023 ji ještě uplatníte viz FAQ

* sleva za umístění dítěte - od roku 2024 se ruší, u příjmů za rok 2023 ji ještě uplatníte viz FAQ

Po uplatnění daňových slev získáme zálohu na daň, jejíž poukázání finančnímu úřadu za pracovníka zajišťuje zaměstnavatel (zaměstnavatel je v tomto případě plátce, zaměstnanec je poplatník).

5. Dále vypočteme výši sociálního (6,5 % ze mzdy), zdravotního pojištění (4,5 % ze mzdy) a nemocenského pojištění (0,6 % ze mzdy), které platí zaměstnanec ze svého (transfer odvodů opět zajišťuje zaměstnavatel). 

6. Nakonec hrubou mzdu snížíme o zálohu na daň po odečtení slev a dále o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem. Pokud by byla na plat zaměstnance uvalena exekuce, ještě se poníží o příslušnou částku až do hranice nezabavitelného minima.

Sleva na vyživovanou manželku a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje jednorázově po skončení zdaňovacího období. Stejně tak je možné po skončení roku snížit daňový základ o odčitatelné položky a nezdanitelné části daně za: 

 • bezúplatná plnění (dary)

 • spoření na stáří

 • platby na životní pojištění

 • zaplacené úroky z hypotečního úvěru na bydlení

 • zaplacené zkoušky ověřující další vzdělávání*

 • zaplacené členské příspěvky odborové organizaci*

* naposledy půjdou odpočty uplatnit u příjmů za rok 2023, od roku 2024 jsou zrušené

Tyto položky za vás uplatní zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování daní. Za tímto účelem je nutné, abyste do 15. února od účtárny dodali všechny podklady potvrzující nárok na slevy a odčitatelné položky. Pokud to nestihnete nebo nemůžete požádat o zúčtování daní, uplatňujete výše zmíněné položky sami v daňovém přiznání. (Podrobnosti o daňovém přiznání najdete v sekci Kalkulačka OSVČ a přidružených Nejčastějších otázkách.)

Pro úplnost dodáváme, že pojistné placené zaměstnavatelem činí 24,8 % u sociálního pojištění (21,5 % na důchodové pojištění, 2,1 % na nemocenské a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti) a 9 % u zdravotního pojištění. Obojí se počítá z hrubé mzdy.

Od února 2023 získali zaměstnavatelé pětiprocentní slevu na odváděném pojistném za zaměstnance s kratším pracovním úvazkem. Podmínkou je, aby se jednalo o pracovní poměr s rozsahem 8 – 30 hodin týdně, pokud se jedná o: 

 • osoby starší 55 let,
 • rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), 
 • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), 
 • studenty středních nebo vysokých škol, 
 • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a 
 • osoby na rekvalifikaci.

Sleva na pojistném se bude vztahovat ještě na zaměstnávání osob mladších 21 let. U nich ale nebude platit podmínka zkráceného úvazku.

Příklad

Paní Nováková v zaměstnání pobírá hrubou mzdu ve výši 38 000 korun měsíčně. Jaké budou její odvody a čistá mzda, když má paní Nováková dvě malé děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění?

 

Hrubá mzda: 38 000 Kč

Pojistné placené zaměstnavatelem:

24,8 % sociální pojištění placené zaměstnavatelem 9424 Kč

9 % zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 3420 Kč

Záloha na daň z příjmů před odečtením slev (15 % z 38 000 Kč): 5700 Kč

- daňová sleva na poplatníka: 2570 Kč

- daňové zvýhodnění na jedno dítě: 1267 Kč

- daňové zvýhodnění na druhé dítě 1860 Kč

Záloha na daň po odečtení slev: 3 Kč

 

Hrubá mzda: 38 000 Kč

- 6,5 % sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % ze 38 000 Kč): 2470 Kč

- 4,5 % zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % ze 38 000 Kč): 1710 Kč

- 0,6 % nemocenské pojištění placené zaměstnancem (0,6 % ze 38 000 Kč): 228 Kč

Čistá mzda po odečtení zálohy a pojistného: 38 000 – 3 – 2470 – 1710 - 228 = 33 589 Kč

Druhé daňové pásmo pro vyšší příjmy

Od roku 2021 došlo spolu se zrušením superhrubé mzdy i ke zrušení tzv. solidární přirážky. Byla nahrazena druhým daňovým pásmem ve výši 23 %, které se vztahuje na stejně vysoké příjmy. Tedy ty, které za rok přesáhnou hranici 36násobku průměrné mzdy nebo za měsíc hranici 3násobku průměrné mzdy (do konce roku 2023 platí, že druhé pásmo se vztahuje na příjmy od hranice 4násobku průměrné mzdy, resp. 48násobku z pohledu ročních příjmů). Pro příjmy za rok 2024 jde o roční limit ve výši 1 582 812 Kč, resp. měsíční příjmy ve výši 131 901 Kč. Pro příjmy za rok 2023 jde o roční limit ve výši 1 935 552 Kč, resp. měsíční příjmy ve výši 161 296 Kč.

Pokud tedy příjmy poplatníka přesáhnou zmíněnou hranici, bude se na ně aplikovat 23% daňové pásmo.

Postup výpočtu zálohy na daň při aplikaci vyššího daňového pásma (podle pravidel od roku 2024) si opět ukážeme na příkladu.

Příklad výpočtu zálohy na daň s druhou daňovou sazbou

Paní Nováková pobírá v roce 2024 v daném měsíci mzdu 165 000 Kč. U zaměstnavatele má podepsané Prohlášení k dani, uplatňuje ale pouze slevu na poplatníka.

Hrubá mzda: 165 000 Kč

165 000 – 131 901 = 33 099 Kč
131 901 Kč x 15 %= 19 785,15 Kč
33 099 Kč x 23 % = 7612,77 Kč
 
Daň celkem 19 785,15 Kč + 7612,77 Kč = 27 397,92 Kč = 27 398 Kč - 2570 (měsíční výše daň. slevy na poplatníka) = 24 828 Kč


Na tomto místě ještě upozorňujeme, že výpočet čisté mzdy u vysokých příjmů ovlivňuje také limit pro maximální platbu sociálního pojištění - tzv. maximální vyměřovací základ (odvody na zdravotní pojištění zastropované nejsou), který odpovídá 48násobku průměrné mzdy. Tento strop se u sociálního pojištění uplatňuje ale až po dosažení roční hranice příjmů (pro rok 2024 o částku 2 110 416 Kč, pro rok 2023 pak 1 935 552 Kč), nepřepočítává se na měsíční částku. Proto bude jiná úroveň čisté mzdy u zaměstnanců s vysokými příjmy před dosažením maximálního vyměřovacího základu a jiná po jeho dosažení.